BuddhaNet Zen Crosswords Solutions #9

zxwans09

Across: 3 Zazenkai, 7 Kendo, 8 Samu, 10 Hakama, 12 Osho, 14 Mu, 15 Te, 16 Tatami, 18 Kie, 19 Kanjizai, 21 Go, 22 Nen, 23 Takuhatsu, 26 Ho, 27 Seiza, 28 Obaku, 31 Koan, 32 Katsu.

Down: 1 Kensho, 2 Toku, 3 Zen, 4 Namu amida butsu, 5 Agura, 6 Karate, 9 Chan-na, 11 Ku, 13 Semmon dojo, 17 Amitabha, 19 Kanzeon, 20 Jisha, 24 Amida, 25 Tao, 29 Ki, 30 Wu.