Maha Crosswords - Solutions #3

mxwans03

Across: 1 Ananda, 7 Bhikkhuni, 9 Anatta, 11 Asura, 12 Manovijnana, 15 Sakra, 18 Ariya, 19 Samantabhadra, 22 Amitabha, 23 Muni, 24 Paranirvana, 26 Amida, 28 Karma, 29 Upanishads, 30 Mudra, 31 Bodhisattva, 35 Sautrantika, 36 Arya, 38 Prajna, 39 Arhat, 43 Bodhi, 44 Arahat, 46 Apsara, 47 Skandhas, 49 Dharmakaya, 50 Raja, 51 Jivatman, 52 Koti.

Down: 1 Avalokitesvara, 2 Asavas, 3 Dharani, 4 Nibbana, 5 Sunya, 6 Citta, 7 Bodhidharma, 8 Kusinara, 10 Samsara, 13 Bhikkhu, 14 Chan, 15 Samana, 16 Kondanna, 17 Pratyeka-buddha, 20 Tien tai, 21 Dharma, 23 Mara, 24 Paramita, 25 Nirvana, 27 Indra, 32 Sariputta, 33 Tanha, 34 Vaibhasika, 37 Yama, 40 Moksha, 41 Dhyana, 42 Samadhi, 45 Rishi, 46 Atman, 48 Deva.