Maha Crosswords - Solutions #5

mxwans05

Across: 1 Manas, 3 Bhikkhu, 5 Deva, 7 Zen, 9 Sravaka, 10 Isipatana, 12 Maghavan, 18 Purusha, 19 Bodhi, 20 Sakra, 21 Samadhi, 22 Upanishads, 25 Indra, 28 Samana, 30 Pure land, 34 Avalokitesvara, 35 Raja, 37 Vaibhasika, 39 Ananda, 40 Anathapindika, 41 Karma, 42 Anatta, 45 Sakya, 48 Kondanna, 51 Kasyapa, 52 Arya, 53 Tathagata, 54 Mahayana, 55 Mara.

Down: 1 Moksha, 2 Asavas, 4 Koti, 5 Dharani, 6 Mahakasyapa, 8 Nirvana, 11 Bhikkhuni, 13 Nibbana, 14 Mudra, 15 Pratyeka-buddha, 16 Buddha, 17 Asura, 22 Uruvela, 23 Samsara, 24 Jina, 26 Nayuta, 27 Bodhisattva, 29 Manovijnana, 31 Theravada, 32 Paranirvana, 33 Dharmakaya, 36 Jataka, 38 Hinayana, 43 Tanha, 44 Arahat, 46 Gatha, 47 Citta, 49 Ariya, 50 Kalpa.