BuddhaNet Zen Crosswords Solutions #10

zxwans10

Across: 1 Mu, 5 Karate, 9 Zendo, 10 Osho, 11 Semmon dojo, 13 Seiza shiki, 15 Takuhatsu, 19 Go, 20 Samu, 21 Nen, 23 Ku, 25 Chan-na, 26 Zen, 27 Hotoke, 28 Chan, 29 Mondo.

Down: 1 Makkoho, 2 Zazen, 3 Kendo, 4 Myokonin, 6 Te, 7 Nihonza, 8 Kie, 11 Sesshin, 12 Obaku, 14 Hakama, 15 Toku, 16 Kanzeon, 17 Tao, 18 Wu, 22 Sake, 23 Ki, 24 Soto, 27 Ho.