BuddhaNet Zen Crosswords Solutions #3

zxwans03

Across: 3 Te, 6 Amida, 8 Aikido, 9 Nen, 11 Go, 13 Obaku, 14 Sake, 15 Mondo, 17 Zendo, 19 Nihonza, 20 Jisha, 21 Ho, 23 Kannon, 25 Mu, 26 Hakama, 27 Kendo, 28 Samu, 29 Wu.

Down: 1 Koan, 2 Chan, 3 Tao, 4 Kanzeon, 5 Ki, 7 Myokonin, 10 Butsu, 12 Jodo shinshu, 13 Osho, 16 Nichiren, 17 Zazenkai, 18 Dojo, 22 Soto, 23 Ku, 24 Toku.