BuddhaNet Zen Crosswords Solutions #1

zxwans01

Across: 3 Jodo shinshu, 7 Kyosaku, 11 Sake, 13 Karate, 16 Kinhin, 17 Kendo, 18 Mu, 20 Wu, 22 Tatami, 23 Chan, 24 Tao, 25 Sanbo kyodan, 30 Shoken.

Down: 1 Soto, 2 Toku, 4 Hua-yen sutra, 5 Ku, 6 Jikijitsu, 7 Koan, 8 Obaku, 9 Takuhatsu, 10 Sensei, 12 Ki, 13 Kie, 14 Te, 15 Go, 19 Makyo, 21 Ho, 26 Nen, 27 Osho, 28 Dojo, 29 Zen.