BuddhaNet Crossword Puzzle Solutions #23

xwans23

Across: 5 Nayuta, 6 Vedas, 7 Raja, 8 Buddha, 10 Mahayana, 12 Deva, 13 Samadhi, 15 Kusinara, 16 Yama, 19 Samsara, 20 Mara, 22 Anatta, 23 Gatha, 24 Asavas, 25 Arhat, 26 Jina.

Down: 1 Jataka, 2 Pure land, 3 Vaibhasika, 4 Kshatriya, 8 Bodhisattva, 9 Dharmakaya, 11 Apsara, 14 Arya, 17 Arahat, 18 Manas, 21 Amida.