BuddhaNet Crossword Puzzle Solutions #17

Crossword 17

Across: 4 Asavas, 8 Brahman, 9 Moksha, 10 Deva, 12 Arya, 13 Skandhas, 17 Mogallana, 19 Manas, 20 Upanishads, 23 Zen, 24 Kshatriya, 26 Nayuta, 27 Brahmana.

Down: 1 Chan, 2 Yama, 3 Kondanna, 5 Samana, 6 Apsara, 7 Mara, 11 Dhamma, 14 Kalpa, 15 Samadhi, 16 Isipatana, 18 Arhat, 21 Vedas, 22 Kamma, 24 Koti, 25 Raja.