BuddhaNet Crossword Puzzle Solutions #2

xwans02

Across: 1 Avidya, 2 Arhat, 5 Samadhi, 6 Bhavana, 7 Sila, 11 Dharma, 12 Karma, 13 Manas, 15 Jhana, 16 Karuna, 17 Koan, 19 Anatta, 20 Maya.

Down: 1 Atman, 3 Raga, 4 Vipassana, 6 Bhakti, 7 Samsara, 8 Samskara, 9 Prajna, 10 Kama, 11 Dana, 14 Anicca, 18 Tao.