Maha Crosswords - Solutions #9

mxwans09

Across: 8 Sravaka, 10 Raja, 11 Jataka, 12 Kapilavastu, 15 Zen, 16 Apsara, 17 Buddha, 18 Samana, 21 Bhikkhu, 23 Indra, 24 Deva, 27 Kamma, 28 Bodhidharma, 33 Avalokitesvara, 34 Koti, 35 Kshitigarbha, 40 Sariputra, 42 Skandhas, 43 Mudra, 44 Samantabhadra, 46 Asavas, 48 Dharmakaya, 51 Nirvana, 54 Nayuta, 55 Rishi, 56 Nibbana, 57 Paramita, 58 Sunya.

Down: 1 Bodhi, 2 Isipatana, 3 Mara, 4 Pratyeka-buddha, 5 Mahakasyapa, 6 Bhikshu, 7 Hinayana, 9 Amitabha, 13 Prapti, 14 Bhikkhuni, 19 Manas, 20 Chan, 22 Dhamma, 25 Paranirvana, 26 Moksha, 29 Dharani, 30 Amida, 31 Bodhisattva, 32 Citta, 36 Brahman, 37 Prajna, 38 Kshatriya, 39 Mahayana, 41 Purusha, 45 Brahmana, 47 Vedas, 49 Arahat, 50 Gatha, 52 Ariya, 53 Muni.