Maha Crosswords - Solutions #4

mxwans04

Across: 1 Kamma, 4 Muni, 5 Moksha, 8 Prapti, 9 Vedas, 11 Dhamma, 12 Ariya, 14 Atman, 15 Buddha, 18 Sariputra, 19 Bhikkhuni, 21 Samantabhadra, 23 Sravaka, 25 Koti, 28 Pratyeka-buddha, 30 Mara, 32 Hinayana, 33 Sakyamuni, 35 Theravada, 38 Yama, 39 Bodhi, 41 Gatha, 42 Bodhisattva, 44 Jataka, 45 Amida, 47 Skandhas, 49 Manas, 50 Citta, 51 Isipatana, 52 Apsara.

Down: 1 Karma, 2 Amitabha, 3 Bodhidharma, 4 Mudra, 6 Samana, 7 Avalokitesvara, 10 Zen, 13 Purusha, 15 Bhikkhu, 16 Dharmakaya, 17 Kshatriya, 20 Nirvana, 22 Kalpa, 24 Arya, 26 Asura, 27 Indra, 29 Kshitigarbha, 31 Vaibhasika, 33 Samadhi, 34 Nayuta, 36 Arahat, 37 Asavas, 40 Jina, 42 Brahmana, 43 Tien tai, 46 Dharma, 48 Raja, 50 Chan, 51 Raja.