Maha Crosswords - Solutions #2

mxwans02

Across: 1 Sariputra, 5 Bhikshu, 7 Rishi, 10 Kondanna, 11 Mudra, 12 Kalpa, 14 Amida, 15 Sakya, 16 Dharmakaya, 17 Ariya, 19 Yama, 21 Asura, 24 Arya, 27 Samadhi, 28 Sakyamuni, 30 Purusha, 31 Sautrantika, 32 Deva, 33 Prapti, 35 Samana, 39 Sakra, 40 Indra, 42 Buddha, 44 Avalokitesvara, 47 Paranirvana, 48 Koti, 50 Arhat, 52 Amitabha, 53 Jataka, 54 Manovijnana.

Down: 1 Sariputta, 2 Theravada, 3 Dhyana, 4 Fugen, 6 Sravaka, 8 Samsara, 9 Kusinara, 12 Kamma, 13 Pratyeka-buddha, 15 Samantabhadra, 18 Tripitaka, 20 Mara, 22 Dhamma, 23 Nayuta, 25 Mahakasyapa, 26 Anathapindika, 29 Upanishads, 34 Karma, 36 Maghavan, 37 Nibbana, 38 Tanha, 41 Mogallana, 43 Dukkha, 45 Vedas, 46 Tien tai, 49 Chan, 51 Raja.