BuddhaNet Zen Crosswords Solutions #11

zxwans11

Across: 5 Te, 6 Zen, 7 Tatami, 9 Ku, 10 Seiza shiki, 12 Toku, 13 Jodo shinshu, 15 Kie, 16 Dokusan, 20 Go, 21 Osho, 22 Ki, 23 Ho, 24 Tao, 25 Zazen, 28 Burakumin, 29 Nihonza, 30 Sesshin.

Down: 1 Teisho, 2 Aikido, 3 Sensei, 4 Makyo, 7 Takuhatsu, 8 Mu, 11 Wu, 14 Nen, 15 Kyosaku, 16 Dojo, 17 Koan, 18 Amitabha, 19 Kannon, 23 Hoben, 26 Chan, 27 Sake.