BuddhaNet Zen Crosswords Solutions #7

zxwans07

Across: 6 Burakumin, 7 Tao, 8 Ki, 10 Mu, 11 Obaku, 13 Tatami, 15 Sake, 16 Hotoke, 17 Jisha, 19 Samu, 21 Dokusan, 22 Rinzai, 23 Go, 25 Sanbo kyodan, 27 Wu, 28 Te, 29 Shoken.

Down: 1 Ku, 2 Namu amida butsu, 3 Butsu, 4 Kie, 5 Toku, 9 Soto, 11 Osho, 12 Kendo, 14 Teisho, 15 Semmon dojo, 18 Chan-na, 20 Karate, 21 Dojo, 24 Ho, 26 Nen.