BuddhaNet Zen Crosswords Solutions #4

zxwans04

Across: 1 Obaku, 4 Hoben, 6 Kensho, 8 Butsu, 9 Samu, 12 Toku, 13 Karate, 16 Seiza shiki, 18 Nen, 19 Ki, 20 Kendo, 23 Go, 24 Aikido, 28 Jisha, 29 Kannon, 30 Osho.

Down: 2 Katsu, 3 Te, 4 Ho, 5 Burakumin, 6 Ku, 7 Seiza, 9 Sake, 10 Mu, 11 Zazenkai, 12 Teisho, 14 Zen, 15 Kie, 17 Zendo, 18 Nihonza, 21 Zazen, 22 Mondo, 25 Koan, 26 Dojo, 27 Tao.