BuddhaNet Crossword Puzzle Solutions #25

Across: 1 Mahakasyapa, 7 Brahman, 8 Samadhi, 9 Arya, 11 Indra, 12 Bhikkhu, 14 Tien tai, 19 Yama, 20 Raja, 21 Kalpa, 22 Hinayana, 23 Amitabha.

Down: 1 Moksha, 2 Apsara, 3 Arahat, 4 Avalokitesvara, 5 Atman, 6 Anathapindika, 7 Bodhi, 10 Rishi, 13 Kasyapa, 15 Sakra, 16 Ju lai, 17 Gatha, 18 Manas.