BuddhaNet Crossword Puzzle Solutions #21

Crossword 21

Across: 3 Dharani, 5 Apsara, 7 Kshatriya, 8 Atman, 11 Bhikkhuni, 14 Kondanna, 16 Yama, 17 Gatha, 20 Ananda, 21 Anatta, 22 Upanishads, 23 Chan.

Down: 1 Samantabhadra, 2 Raja, 4 Nirvana, 6 Sariputta, 7 Koti, 9 Muni, 10 Nibbana, 12 Hinayana, 13 Mara, 14 Kasyapa, 15 Amida, 18 Tanha, 19 Citta.