BuddhaNet Crossword Puzzle Solutions #12

Crossword 12

Across: 1 Upanishads, 6 Chan, 7 Sravaka, 9 Mahayana, 10 Rishi, 12 Kshatriya, 14 Vaibhasika, 16 Ju lai, 17 Sautrantika, 18 Indra, 19 Sakya, 20 Arya, 21 Jina.

Down: 2 Paranirvana, 3 Sakra, 4 Deva, 5 Samadhi, 8 Kalpa, 11 Mara, 12 Kusinara, 13 Dharani, 15 Kasyapa, 16 Jataka, 17 Sunya.