Maha Crosswords - Solutions #8

mxwans08

Across: 1 Buddha, 6 Theravada, 7 Deva, 8 Manas, 10 Kamma, 14 Arya, 17 Hinayana, 19 Asura, 21 Anatta, 22 Prajna, 23 Muni, 24 Purusha, 27 Avalokitesvara, 30 Amida, 31 Vaibhasika, 33 Tien tai, 34 Mudra, 36 Bhikkhuni, 38 Samsara, 39 Gatha, 41 Zen, 42 Paranirvana, 46 Kalpa, 47 Jina, 48 Mahakasyapa, 50 Brahmana, 52 Isipatana, 54 Kshatriya, 56 Indra, 57 Dhamma, 58 Pureland.

Down: 1 Bodhidharma, 2 Atman, 3 Bhikkhu, 4 Karma, 5 Mara, 9 Arhat, 11 Arahat, 12 Prapti, 13 Chan, 15 Ananda, 16 Kapilavastu, 18 Nayuta, 20 Samantabhadra, 25 Sakyamuni, 26 Raja, 28 Asavas, 29 Amitabha, 32 Tathagata, 34 Moksha, 35 Dharmakaya 37 Kondanna 40 Mahayana 43 Rishi 44 Nibbana 45 Samadhi 49 Ariya 51 Apsara 53 Tanha 55 Yama.