Maha Crosswords - Solutions #6

mxwans06

Across: 8 Paranirvana, 9 Kasyapa, 11 Amitabha, 12 Indra, 13 Asura, 14 Yama, 16 Asavas, 17 Karma, 19 Buddha, 21 Dharani, 23 Deva, 25 Sautrantika, 28 Kamma, 29 Bodhidharma, 32 Kapilavastu, 34 Bhikkhuni, 35 Samadhi, 38 Kshatriya, 40 Raja, 41 Jina, 42 Vedas, 43 Arhat, 44 Prapti, 46 Jivatman, 47 Apsara, 50 Nayuta, 51 Samsara, 53 Brahmana, 54 Citta.

Down: 1 Dukkha, 2 Mara, 3 Sariputra, 4 Hinayana, 5 Samana, 6 Vaibhasika, 7 Upanishads, 10 Sravaka, 15 Uruvela, 18 Bodhisattva, 20 Dhamma, 22 Anathapindika, 24 Brahman, 26 Nirvana, 27 Arya, 28 Kalpa, 30 Bhikkhu, 31 Mahakasyapa, 32 Kshitigarbha, 33 Amida, 36 Dharmakaya, 37 Manovijnana, 39 Mahayana, 41 Jataka, 45 Purusha, 48 Sakra, 49 Rishi, 52 Muni.