Maha Crosswords - Solutions #1

mxwans01

Across: 1 Raja, 3 Purusha, 5 Manas, 7 Sariputra, 8 Kasyapa, 10 Rishi, 11 Zen, 12 Amitabha, 16 Skandhas, 20 Kshitigarbha, 21 Dukkha, 22 Arahat, 24 Bhikshu, 25 Nayuta, 27 Ananda, 28 Anatta, 32 Avalokitesvara, 34 Dharma, 36 Samantabhadra, 37 Tripitaka, 39 Sakra, 42 Samana, 43 Kshatriya, 44 Mudra, 49 Bodhisattva, 50 Dharmakaya, 51 Jataka, 52 Citta, 53 Dhamma.

Down: 2 Ju lai, 4 Uruvela, 6 Apsara, 8 Koti, 9 Pratyeka-buddha, 13 Mahakasyapa, 14 Brahmana, 15 Anathapindika, 16 Sangha, 17 Nibbana, 18 Sravaka, 19 Buddha, 23 Pure land, 26 Samadhi, 27 Asavas, 29 Tien tai, 30 Indra, 31 Mogallana, 33 Arhat, 35 Arya, 37 Theravada, 38 Kondanna, 40 Kusinara, 41 Moksha, 42 Samsara, 45 Deva, 46 Dhyana, 47 Bodhi, 48 Atman.